نمونه سوالات رسمی آلفا تست پزشکی، دندانپزشکی و جراحی

نمونه سوالات آلفا تست 2019

نمونه سوالات آلفاتست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۹
به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سوالات IMAT آی مت 2019

نمونه سوالات آلفاتست پزشکی و جراحی ۲۰۱۹
به زبان انگلیسی (IMAT 2019)

نمونه سوالات آلفا تست 2019

نمونه سوالات آلفا تست دامپزشکی ۲۰۱۹

نمونه سوالات آلفا تست 2019

نمونه سوالات آلفاتست دامپزشکی ۲۰۱۹
به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی 2019

نمونه سوالات آلفاتست بهداشت حرفه ای ۲۰۱۹

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی 2019

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۹

نمونه سوالات آلفا تست 2017

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۷

نمونه سوالات آلفا تست 2018

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۸ به زبان انگلیسی (IMAT 2018)

نمونه سوالات آلفا تست 2018

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۸

نمونه سوالات آلفا تست 2018

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۸ به همراه پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آلفا تست 2015

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۵

نمونه سوالات آلفا تست 2016

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۶ به زبان انگلیسی (IMAT 2016)

نمونه سوالات آلفا تست 2016

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۶

نمونه سوالات آلفا تست 2017

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۷ به زبان انگلیسی (IMAT 2017)

نمونه سوالات آلفا تست 2013

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۳

نمونه سوالات آلفا تست 2014

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۴ به زبان انگلیسی (IMAT 2014)

نمونه سوالات آلفا تست 2014

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۴

نمونه سوالات آلفا تست 2015

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۵ به زبان انگلیسی (IMAT 2015)

نمونه سوالات آلفا تست 2011

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۱

نمونه سوالات آلفا تست 2012

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۲ به زبان انگلیسی (IMAT 2012)

نمونه سوالات آلفا تست 2012

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و دندانپزشکی ۲۰۱۲

نمونه سوالات آلفا تست 2013

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۳ به زبان انگلیسی (IMAT 2013)

نمونه سوالات آلفا تست 2009

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۹

نمونه سوالات آلفا تست 2010

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۱۰

نمونه سوالات آلفا تست 2010

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۱۰

نمونه سوالات آلفا تست 2011

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی و جراحی ۲۰۱۱ به زبان انگلیسی (IMAT 2011)

نمونه سوالات آلفا تست 2007

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۷

نمونه سوالات آلفا تست 2008

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۸

نمونه سوالات آلفا تست 2008

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۸

نمونه سوالات آلفا تست 2009

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۹

نمونه سوالات آلفا تست 2005

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۵

نمونه سوالات آلفا تست 2006

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۶

نمونه سوالات آلفا تست 2006

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۶

نمونه سوالات آلفا تست 2007

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۷

نمونه سوالات آلفا تست 2003

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۳

نمونه سوالات آلفا تست 2004

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۴

نمونه سوالات آلفا تست 2004

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۴

نمونه سوالات آلفا تست 2005

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۵

نمونه سوالات آلفا تست 2002

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۲

نمونه سوالات آلفا تست 2002

نمونه سوالات آلفا تست پزشکی ۲۰۰۲

نمونه سوالات آلفا تست 2003

نمونه سوالات آلفا تست دندانپزشکی ۲۰۰۳